Information om behandling av personuppgifter

Bostadsbutiken behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och IP-adress. Ändamål med behandling av personuppgifter För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig. Bostadsbutiken lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer. Ändamål: Direktmarknadsföring Laglig grund: Intresseavvägning Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick Gallringstid: Tre månader från tillträde för köpare. Ett år för säljare. Ändamål: Administration av förmedling Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt förmedlingsuppdrag Behandlingsaktivitet: Lagring Gallringstid: Tio år enligt allmän preskriptionstid Ändamål: Utförande av mäklaruppdraget t.ex. information för bostaden t.ex. bilder Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt förmedlingsuppdrag Behandlingsaktivitet: Lagring Gallringstid: Ett år från att mäklarens uppdrag för säljaren har fullgjorts Ändamål: Åtgärder för att förhindra penningtvätt Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse Behandlingsaktivitet: Lagring Gallringstid: Fem år enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Ändamål: Bokföringsändamål t.ex. fakturor Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse Behandlingsaktivitet: Lagring Gallringstid: Sju år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutas Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m. Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning. Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade. Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är Bostadsbutiken org.nr 556839-4893 med adress Kilbäcksgatan 17, 451 30 Uddevalla, tel: 0522-500 000  fax: 0522-500 005 e-post: info@bostadsbutiken.nu webb: www.bostadsbutiken.nu