Frågor & svar

För att få låna pengar till Din fastighet kräver banken/långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till den du lånar pengar av. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om det är en fastighet/bostad, därför får långivaren ett pantbrev istället som säkerhet. Med pantbrev avses den handling som utfärdas som bevis på inteckning i fastighet. Pantbrev/inteckning utfärdas av tingsrättens inskrivningsmyndighet. Det kostar f.n (2011-03-03) 2% av beloppet som inteckningen utfärdas på samt exp.avgift om 375:-/pantbrev, dessa avgifter tar Staten ut. Så om det redan finns uttagna pantbrev i den fastighet du köper så tar du kostnadsfritt över dessa, då säljaren redan en gång tidigare betalt för inteckningen.

Med lagfart avses den inskrivning i inskrivningsmyndighetens fastighetsbok av äganderätten till fastigheten. Inom tre månader från det att köpebrevet undertecknats ska ansökan om lagfart inlämnas till tingsrätten (inskrivningsmyndigheten). Skatten är f.n (2011-03-03) 1,5% av köpeskillingens storlek eller om taxeringsvärdet är högre tas den på detta belopp, även här tillkommer en exp.avgift om 825:- och det är Staten som man betalar till.

När du köper en bostadsrätt och blir medlem i en bostadsrättsförening innebär det att du köper rätten att nyttja en bostad. Det är bostadsrättsföreningen som äger hela fastigheten, inklusive mark, tillhörande fastigheter som garage etc. När du köper en bostadsrätt måste du bli godkänd av föreningen och upptas som ny medlem.

Som köpare ansvarar du själv för att noggrant undersöka fastigheten för att bilda dig en uppfattning om fastighetens skick. Fel och brister som du kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord undersökning får sedan inte riktas mot säljaren för att i efterhand få en nedsättning av köpeskillingen. Köparens undersökningsplikt finns reglerad i Jordabalken 4:19. Kraven på köparens undersökningsplikt är långtgående, och omfattar hela fastigheten/egendomen dvs. mark, byggnader och installationer såsom el, värme, vatten, vvs, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten.

Fastigheten ska undersökas i alla delar och funktioner, finns det möjlighet måste du som köpare även inspektera svårtillgängliga utrymmen. Om man inte själv kan dra säkra slutsatser av det man ser och finner, bör man anlita en sakkunnig för att fördjupa sin undersökning. Upptäcker man som köpare fel eller symtom på fel, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Anlitar man en besiktningsförrättare eller annan sakkunnig är det viktigt att vara observant på vilken omfattning den beställda besiktningen har. Det kan kanske finnas behov av att låta utföra kompletterande besiktningar av exempelvis el, eldstäder, murstockar och andra installationer som innefattas av din undersökningsplikt. Även eventuell förekomst av radon ligger på dig att kontrollera. Det är också klokt att sätta sig in i kommunens framtidsplaner, kanske kan kommande beslut påverka just din fastighet.

Säljaren är enligt lagen skyldig att informera köparen om alla fel och brister som han/hon känner till och som inte kan anses normala med hänsyn till fastighetens ålder. Säljaren ansvarar även för de garantier och utfästelser som denne ger. Om säljaren upplyser köparen om sådana fel och brister blir han/hon inte senare ersättningsskyldig för dem.  Utöver detta så ansvarar säljaren för dolda fel (enligt Jordabalken 4:19)  alltså fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som du inte heller kan förvänta dig utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Fel som du som köpare borde kunnat upptäcka, eller förvänta dig, är således inte säljarens ansvar.

Ett dolt fel är ett fel som köparen inte upptäckt eller heller borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Omfattningen bestäms bla. med hänsyn till fastighetens ålder och skick i övrigt. Säljaren ansvarar för dolda fel i 10 år.

Syftet anses vara att spara energi och bidra till en hållbar utveckling liksom att minska utsläpp som påverkar vår miljö. Energideklarationen ska upprättas av en oberoende expert. Fastighetsmäklarens ansvar är att upplysa säljaren om att en energideklaration ska finnas vid tiden av försäljningen om det inte redan finns en utförd, som inte är äldre än 10 år. Det finns vissa undantag från skyldigheten att upprätta en energideklaration.
Fritidshus med högst 2 bostäder är ett av undantagen. För att räknas som fritidshus ska inte någon vara skriven/folkbokförd på fastigheten. Ett annat undantag är om ägarbytet sker genom gåva eller arv. Ytterligare ett är om man säljer sin fastighet till någon som är närstående dig som ägare eller som av annat skäl redan bor eller disponerar huset. Som närstående räknas i detta sammanhang normalt endast egna föräldrar, make/maka/sambo och barn.

Alltså vad får jag ta med när jag flyttar/vad ingår i fastigheten när jag flyttar in?

I jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastigheten och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Fastighetstillbehör är föremål som av fastighetsägaren har tillfört fastigheten för stadigvarande bruk. Byggnadstillbehör är också sådant som fastighetsägaren tillfört och som är ägnade för stadigvarande bruk. Föremålet skall normalt vara till samma nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten.

Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom. Om en säljare skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta fullt möjligt om parterna överenskommer om detta i köpekontraktet. Det är dock lämpligt om man som säljare på ett mycket tidigt stadium informerar om ev. saker man vill ta med, allt för att undvika missförstånd.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen